Jak przeprowadzić badania

W niniejszym opisie podajemy warunki, jakie powinne być spełnione, aby badania zostały wykonane poprawnie. Podajemy także, w jaki sposób nalezy poprawnie wypełnić ankietę.

 

 

1. Warunki wstępne

Respondent powinien mieć za sobą staż pracy powyżej 1 roku zatrudnienia na obecnym stanowisku u obecnego pracodawcy.

Pytania w Skali Ryzyka Psychospołecznego dotyczą jednego, aktualnego miejsca pracy respondenta (miejsca w którym jest wykonywane badanie).

Respondentem może być tylko osoba na stanowisku wykonawczym, charakterystycznym dla  branży (respondentem nie może być osoba z obsługi administracyjnej firmy).

Przykłady stanowisk charakterystycznych dla branż znajdują sie tutaj.

2. Warunki badania

Badanie z zastosowaniem kwestionariusza Cechy Pracy należy przeprowadzać w formie indywidualnej. Możliwe są dwie opcje:

  • Badanie w formie wywiadu (zalecane) – ankieter czyta respondentowi poszczególne pytania i zaznacza odpowiedzi na arkuszu. Osoba badana – jeśli wyrazi taką potrzebę – może otrzymać czysty arkusz, aby mogła śledzić kolejne pytania. To może ułatwić zrozumienie poszczególnych pytań oraz dotyczących ich zestawów odpowiedzi i pozytywnie wpłynąć na wiarygodność wyników.
  • Badanie w formie samoopisu – ankietowany otrzymuje kwestionariusz i wypełnia go samodzielnie. Kluczowym jest, aby ankieter na bieżąco lub po zakończeniu badania (ale jeszcze w momencie, gdy respondent jest obecny) dokładnie sprawdził arkusz pod kątem ewentualnych braków danych, podwójnych odpowiedzi, wątpliwości dotyczących wiarygodności udzielonych odpowiedzi, spójności danych m.in. demograficznych. W razie potrzeby należy od razu po konsultacji z osobą badaną skorygować błędy i uzupełnić braki.

Należy podkreślić, że badanie jest anonimowe i dobrowolne.

3. Poprawne wypełnianie poszczególnych części ankiety

Dla poprawnego wypełnienia arkusza istotne jest zapoznanie się przez ankietera i respondenta z pełną instrukcją badania, a także z samą skalą SRP.

Konieczne jest zapoznanie się z całą skalą, ponieważ w przypadku części pytań skale odpowiedzi są odmienne.

W części A w każdym pytaniu zamieszczono instrukcję, w jaki sposób zaznaczyć wybraną odpowiedź, w następujący sposób: „proszę wpisać drukowanymi literami następujące dane”, „zakreśl właściwe”, „proszę zaznaczyć właściwą cyfrę” itp.

W części B, C i D – instrukcje zaznaczania odpowiedzi są podane przed każdą grupą pytań.

Arkusze należy wypełniać czarnym długopisem lub mazakiem, wpisując odpowiednie dane (cyfry i litery; litery należy wpisywać drukowanymi literami), lub krzyżyk w odpowiednie okienka (nie można zaznaczać odpowiedzi innymi znakami graficznymi, innymi kolorami ani ołówkiem).

Wpisywane dane w formie cyfrowej i literowej (w części A i B) nie mogą dotykać brzegów okienka do wpisywania. Dane w formie literowej należy wpisać drukowanymi literami. Przy danych w formie cyfrowej należy zwrócić uwagę na poprawność i czytelność wpisywania cyfr „1”, „4” i „7” (cyfra „1” powinna mieć wyraźną podstawę, jak na podanym poniżej przykładzie, cyfra „4” – wyraźnie otwartą górę, cyfra „7 – wyraźny skos) .

Poprawnie wpisane dane:

Wpisywane krzyżyki muszą odpowiadać równo zaznaczanej komórce – nie mogą wychodzić poza jej obręb. Poprawnie zaznaczone okienka:

Niezależnie od tego, która część jest uzupełniania, zawsze należy zaznaczyć tylko jedną odpowiedź na dane pytanie.

W razie potrzeby, a części A można zaznaczyć opcję „inne” i wpisać odpowiedź, jeśli założony zestaw odpowiedzi nie przewiduje tej, która jest prawdziwa w danym przypadku, np.:

W przypadku pytania o formę zatrudnienia, jeśli respondent posiada klika form zatrudnienia u aktualnego pracodawcy, w części A należy zaznaczyć główną formę zatrudnienia, a pozostałe wymienić na końcu skali SRP w miejscu „Uwagi ankietera”.

W częściach B, C i D kwestionariusza, jeśli z instrukcji przy pytaniu pytania nie wynika inaczej, wybraną odpowiedź należy zaznaczyć poprzez postawienie w odpowiednim okienku krzyżyka. Poprawnie zaznaczone odpowiedzi:

W przypadku części C i D kwestionariusza należy pamiętać, że w odpowiedzi na dane pytanie trzeba:

  • Zaznaczyć NIE, jeśli sytuacja nie występuje
  • Jeśli sytuacja występuje, to w zależności od stopnia stresogenności należy zaznaczyć WCALE, TROCHĘ albo BARDZO

A zatem: dla każdego pytania należy zaznaczyć tylko JEDNĄ wybraną odpowiedź.

Poprawnie zaznaczone odpowiedzi:

Ankieter koniecznie powinien upewnić się, że w ramach części D skali SRP wybrał odpowiednią ankietę (dopasowaną do badanej branży).

Jeśli w trakcie badania lub na etapie końcowego sprawdzania arkusza wykryte zostaną błędy lub pomyłki, należy wprowadzić poprawkę w następujący sposób: błędną odpowiedź zamalować korektorem i zaznaczyć odpowiedź prawidłową (według instrukcji dla danego pytania). Zmianę należy parafować, np.:


Po zakończeniu badania ankieter musi upewnić się, że udzielono odpowiedzi na wszystkie pytania w kwestionariuszu oraz sprawdzić spójność i wiarygodność danych. W razie jakichkolwiek braków lub wątpliwości dotyczących zebranych informacji, należy przeprowadzić rozmowę z osobą badaną i od razu wprowadzić odpowiednie uzupełnienia i poprawki. Na koniec należy złączyć poszczególne karty arkusza w odpowiedniej kolejności (według części, tj. A, B, C i D).

Poniżej zamieszczono najczęściej pojawiające się błędy odnotowane na etapie pilotażukwestionariusza.

Należy także zwracać uwagę na braki danych oraz podwójne odpowiedzi, np.:

Istotne jest również sprawdzenie spójności i wiarygodności danych zawartych w arkuszu, np.:

 

 

Partnerzy projektu:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Początek strony