Inauguracja dwuletniej ogólnoeuropejskiej kampanii „Stres w pracy? Nie, dziękuję!”

Dnia 7 kwietnia 2014 roku w Brukseli Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) zainicjowała dwuletnią ogólnoeuropejską kampanię: „Stres w pracy? Nie, dziękuję!”.

Powszechność zjawiska stresu związanego z pracą w Europie jest niepokojąca. Zgodnie z wynikami ostatniego ogólnoeuropejskiego badania opinii publicznej przeprowadzonego przez EU-OSHA 51% pracowników uważa stres związany z pracą za zjawisko powszechne w ich miejscu pracy, przy czym 4 na 10 pracowników jest zdania, że organizacja, w której są zatrudnieni, nie zarządza stresem w odpowiedni sposób. Podejmując wspólne działania, pracodawcy i pracownicy mogą jednak z powodzeniem zarządzać stresem związanym z pracą i zagrożeniami psychospołecznymi oraz zapobiegać ich występowaniu; celem kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” jest zapewnienie przedsiębiorstwom wsparcia w tym zakresie.

W wydarzeniu zorganizowanym z okazji rozpoczęcia kampanii wzięli udział europejski komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego László Andor; zastępca ministra pracy i ochrony socjalnej Grecji Vasilis Kegkeroglou pełniący funkcję przedstawiciela greckiej prezydencji Rady UE oraz dyrektor EU-OSHA dr Christa Sedlatschek. Wymienione osoby wezwały przedsiębiorstwa w Europie (zarówno prywatne, jak i publiczne) do uznania konieczności rozwiązania problemu stresu związanego z pracą. Podjęcie działań w tym zakresie umożliwi przedsiębiorstwom zapewnienie ochrony zdrowia pracowników oraz wydajności funkcjonowania organizacji.

Komisarz Andor stwierdził: „Zarządzanie stresem związanym z pracą jest jednym z kluczowych elementów w zapewnianiu zdrowia, bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia europejskich pracowników. W miejscach pracy nie można pozwolić sobie na ignorowanie stresu związanego z pracą, który jest przyczyną nieobecności i zmniejszenia wydajności. W ramach strategicznych UE w zakresie BHP na lata 2014-20 podkreślono, jak ważnym czynnikiem jest lepsza ochrona zdrowia psychicznego pracowników w zapobieganiu chorobom związanym z pracą. W dokumencie tym znajdują się propozycje dotyczące szeregu takich działań, jak wymiana dobrych praktyk w celu promowania zdrowia psychicznego w pracy. Pozytywne środowisko pracy pełni ważną rolę nie tylko w umożliwianiu pracownikom dłuższego życia zawodowego, lecz również w zapewnianiu życia na emeryturze w dobrym zdrowiu. Jestem przekonany, że nowa kampania EU-OSHA poświęcona stresowi i zagrożeniom psychospołecznym w pracy w dużym stopniu przyczyni się do osiągnięcia tego celu”.

„Kampania »Stres w pracy? Nie, dziękuję!« na lata 2014-2015 stanowi doskonałą okazję do promowania konieczności skutecznego eliminowania zagrożeń psychospołecznych i stresu związanego z pracą w europejskich miejscach pracy” - dodał Vasilis Kegkeroglou. - „Kampania zapewnia pracodawcom, kierownikom, pracownikom i ich przedstawicielom niezbędne wsparcie i dostarcza im wytycznych”.

Dr Christa Sedlatschek przedstawiła cele kampanii: „Pomimo nasilania się zjawiska stresu w miejscu pracy i wzrostu powiązanych z nim kosztów, zjawisko to w dalszym ciągu nie jest właściwie rozumiane, przy czym związane z nim kwestie są w pewnym stopniu drażliwe – zlecone przez EU-OSHA badanie ESENER wykazało, że ponad 40% pracodawców uważa, że zarządzanie zagrożeniami psychospołecznymi jest trudniejsze, niż zarządzania »tradycyjnymi« zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy. Celem przedmiotowej kampanii jest zwiększenie wiedzy na temat tego problemu i zapewnienie wsparcia w zakresie zarządzania zagrożeniami psychospołecznymi. Stres związany z pracą stanowi kwestię organizacyjną i dlatego należy go eliminować za pomocą działań podejmowanych wspólnie przez pracodawców i pracowników”.

Celem kampanii „Zdrowie i bezpieczne miejsce pracy” jest pokazanie, jakie działania należy podjąć, aby móc zarządzać zagrożeniami psychospołecznymi w taki sam systemowy sposób, jak wszystkimi innymi zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa w pracy. Kampania służy promowaniu stosowania prostych narzędzi ułatwiających organizacjom skuteczne zarządzanie tymi zagrożeniami i zwróceniu uwagi na pozytywy wpływ działań w tym zakresie.

Do wzięcia udziału w kampanii zaprasza się wszystkie organizacje i osoby fizyczne na szczeblu lokalnym, krajowym i europejskim. Realizacja kampanii będzie koordynowana na szczeblu krajowym przez krajowe punkty centralne EU-OSHA w ponad 30 państwach europejskich, a podejmowane w jej ramach działania będą wspierane przez oficjalnych partnerów kampanii – organizacje ogólnoeuropejskie i międzynarodowe, jak również partnerów medialnych kampanii. Kampanię „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” wspierają również prezydencje Rady UE, Parlament Europejski, Komisja Europejska i europejscy partnerzy społeczni.

Kampania „Stres w pracy? Nie, dziękuję!” będzie realizowana przez dwa lata z udziałem setek organizacji z całej Europy; w jej ramach planuje się podjęcie szeregu działań, takich jak organizowanie sesji szkoleniowych, konferencji i warsztatów, konkursów plakatowych, filmowych i fotograficznych, quizów, programów zgłaszania sugestii, kampanii reklamowych i konferencji prasowych. Jednym z kluczowych działań zaplanowanych w harmonogramie kampanii jest organizacja europejskiego Konkursu Dobrych Praktyk, który ma rozpocząć się w dniu 15 kwietnia. Do przekazywania zgłoszeń konkursowych zachęca się wszystkie organizacje europejskie, które z powodzeniem wdrażają środki na rzecz zmniejszania i eliminowania stresu.

Kluczowe daty

  • Rozpoczęcie kampanii: 7 kwietnia 2014 r.
  • Inauguracja Konkursu Dobrych Praktyk: 15 kwietnia 2014 r.
  • Europejskie Tygodnie Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy: październik 2014 r. i październik 2015 r.
  • Ceremonia wręczenia nagród w Konkursie Dobrych Praktyk: kwiecień 2015 r.
  • Szczyt kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”: listopad 2015 r.

Strona internetowa kampanii „Stres w pracy? Nie, dziękuję!” w języku polskim: http://www.healthy-workplaces.eu/pl/

Źródło: https://osha.europa.eu/pl

Partnerzy projektu:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Początek strony