Sprawy dotyczące mobbingu w polskich sądach

Od 2004 roku obowiązują w Kodeksie pracy zapisy dotyczące mobbingu. Statystyki przekazują jednak bardzo niekorzystny dla pracownika obraz: szansa na wygranie takiej sprawy przed polskim sądem kształtuje się na poziomie kilku procent. Co więcej: z roku na rok odsetek wygranych spraw spada.

Termin „mobbing” pojawił się po raz pierwszy w ustawodawstwie unijnym w Dyrektywie 2002/73 z 23 lipca 2002 r. Dostosowywanie prawa polskiego do standardów unijnych spowodowało konieczność dodania do Kodeksu pracy zapisu o przeciwdziałaniu mobbingowi. Art. 943 paragraf 2 Kodeksu pracy podaje, że „Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników”.

Kolejne paragrafy Kodeksu pracy pozwalają pracownikowi dochodzić roszczeń od pracodawcy.

§3. Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

§4. Pracownik, który wskutek mobbingu rozwiązał umowę o prace, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za prace, ustalane na podstawie odrębnych przepisów.

Mimo, zdawałoby się, precyzyjnej definicji mobbingu pracownikowi trudno jest udowodnić przed sądem swoje racje. Jak twierdzą prawnicy, aby uznać konkretne zdarzenie za mobbing, musi ono spełniać jednocześnie osiem przesłanek zapisanych w art. 943 par. 2 k.p., a to jest niemal niemożliwe.

Statystyki potwierdzają opinie prawników. Ministerstwo Sprawiedliwości publikuje od 2007 roku coroczną ewidencję spraw w sądach pracy pierwszej instancji o odszkodowania i zadośćuczynienie w związku z mobbingiem.

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

ilość spraw dot. mobbingu

sądy rejonowe

506

536

529

596

535

580

603

sądy okręgowe

173

173

179

182

112

130

131

sprawy uwzględnione w całości lub w części

sądy rejonowe

34

17

34

34

23

22

25

sądy okręgowe

1

5

5

9

0

1

4

Źródło: http://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowania-wieloletnie/download,2674,3.html

Jak wynika ze statystyk, ilość spraw w sądach rejonowych w minionych siedmiu latach wzrasta, jednak liczba spraw rozstrzyganych na korzyść pracownika - maleje.

W rzadkim przypadku wygrania procesu odszkodowania nie są zbyt wysokie. Pracownica dręczona przez szefa kuchni sanatorium w Kołobrzegu otrzymała odszkodowanie w wysokości dwóch pensji za okres kiedy była bez pracy oraz 8 tysięcy zadośćuczynienia za doznane krzywdy. Pracownica poczty mobbingowana przez panią naczelnik otrzymała tylko 3.5 tysiąca złotych. Dość wysokie odszkodowanie (18 tysięcy złotych) za mobbing z powodu orientacji homoseksualnej otrzymał pracownik hipermarketu ze Słubic.

Partnerzy projektu:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Początek strony