Przykłady dobrych praktyk: Zintegrowany program wsparcia personelu Rady Miejskiej w Dundee w Wielkiej Brytanii

Pracownicy socjalni narażeni są w trakcie wykonywania swoich zadań na różne trudne sytuacje. Aby ograniczyć absencję i rotację swoich pracowników socjalnych, Rada Miejska w Dundee starała się wpłynąć na poprawę stanu zdrowia psychicznego i fizycznego pracowników swojego Wydziału Socjalnego.

Program wsparcia personelu zaplanowano i opracowano z udziałem pracowników wszystkich szczebli organizacji. Zatrudniono specjalistę ds. wsparcia personelu w celu propagowania i promowania tego programu wśród wszystkich pracowników.

Program objął interwencje na poziomie indywidualnym i grupowym, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia pracowników, takich jak:

 • udzielanie pracownikom poufnej pomocy psychologicznej,
 • stały program szkoleń i warsztatów w zakresie zarządzania stresem,
 • opracowanie i wdrożenie „Polityki i procedur dotyczących zdrowia psychicznego”,
 • szkolenia uzupełniające,
 • udzial w specjalnych dniach budowania i rozwoju zespołu,
 • udział w procesach wprowadzania wszystkich nowych pracowników.

Ponieważ twórcy programu dostrzegają istnienie związku między zdrowiem fizycznym i psychicznym, program obejmuje również inne inicjatywy służące poprawie zdrowia fizycznego pracowników, takie jak:

 • promocja wiedzy i działań w zakresie zdrowia i trybu życia,
 • regularne targi zdrowia,
 • inicjatywy na rzecz dbania o plecy,
 • ocena stanu zdrowia, sprawności fizycznej i trybu życia
 • finansowanie członkostwa pracowników w klubach dla odchudzających się.

Zrealizowane działania na poziomie organizacji obejmują:

 • wprowadzenie strategii przyjaznych rodzinom,
 • elastyczne godziny pracy,
 • programy rozwoju kadr kierowniczych,
 • strategie i procedury dotyczące zarządzania ryzykiem i oceny ryzyka
 • obowiązkowe szkolenia dla wszystkich kierowników.

Aby dotrzeć do pracowników, którzy nie korzystają z Internetu, zachęcić ich do uczestnictwa, podkreślić korzyści płynące z tego programu, promuje się go za pomocą różnorodnych metod komunikacji oraz poprzez miejscowych „propagatorów programu”.

Rezultaty

Program wsparcia personelu poddano ocenie pod kątem skuteczności w zakresie polepszania stanu zdrowia psychicznego i fizycznego pracowników, w szczególności tych, którzy byli nieobecni w pracy z powodu stresu lub którzy ostatnio odczuwali stres. Zgodnie ze wstępnymi wynikami program pozytywnie wpłynął na zdrowie psychiczne, fizyczne i morale pracowników Wydziału Socjalnego. Wyniki ocen dodatkowo ukształtowały program, dzięki któremu ograniczono również absencję chorobową i rotację pracowników.

W drugim roku realizowania programu wsparcia personelu w Wydziale Socjalnym Rady Miejskiej Dundee zaoszczędzono około 150 000 £ (około 165 000 €) na zwolnieniach chorobowych za sprawą ograniczeniu stresu, niepokoju oraz schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego.

Szczegółowy opis programu znajduje się na stronie internetowej https://osha.europa.eu/data/case-studies/dundee-city-council-an-integrated-staff-support-service/Dundee-City-Council.pdf