Włoska firma transportowa - przykład dobrych praktyk w walce z zagrożeniami psychospołecznymi pracowników

Włoska firma ATM oferuje usługi transportu publicznego w Mediolanie i 72 dwóch okolicznych miastach. Organizacja zatrudnia ponad 8 700 pracowników w 28 różnych miastach i obsługuje obszar o całkowitej populacji 2,6 mln.  Firma uznała, że wszyscy pracownicy, czy to kierowcy, czy pracownicy biurowi, czy to pracujący w regularnych godzinach, czy w systemie zmian, muszą mieć prawidłową równowagę miedzy życiem zawodowym a prywatnym. Oznacza to skupienie się na takich czynnikach, jak zdrowy tryb życia, zrównoważona dieta i ogólna kultura zdrowia. 

Z tych względów ATM stworzyło specjalną jednostkę (DRU-S) w obrębie departamentu zasobów ludzkich, składającą się z menadżera i dwóch ekspertów: psychologa i dietetyka oferujących sesje doradcze z praktycznymi poradami i zaleceniami dotyczącymi zdrowej diety, ćwiczeń fizycznych i zarządzania stresem związanym z pracą.  Od 2005 r. jednostka ta promowała zdrowie i dobre samopoczucie pracowników poprzez kilka zintegrowanych inicjatywach komunikacyjnych stworzonych wraz z publicznych instytucjami zajmującymi się bezpieczeństwem. Przykładem jest wewnętrzne czasopismo, które jest przesyłane do domów wszystkich pracowników i zawiera wyraźne i interesujące informacje na temat diety i zdrowego trybu życia.

Tzw. „System Socjalny" ATM jest głównie oparty na badaniach potrzeb pracowników przedsiębiorstwa i na jakościowej/ilościowej analizie niebezpiecznych zdarzeń, które mają miejsce w miejscu pracy. Zdarzenia te są dokumentowane w comiesięcznym wewnętrznym sprawozdaniu, które opisuje również środki wdrożone w celu zaradzenia problemom, oraz w sprawozdaniach dotyczących najnowszych tendencji w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa.  System Socjalny ATM pokazuje wyraźnie, że potrzeby pracowników to siła napędowa działań w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa.  

W obszarze „Pracownik” punktem wyjścia są historie każdego pracownika, które są przekazywane do jednostki operacyjnej zarządzającej zasobami ludzkimi ATM.  Poprzez holistyczne podejście do zasobów ludzkich ATM wdraża działania mające na celu wzmocnienie pozycji pracowników i stworzenie wzajemnej odpowiedzialności pomiędzy przedsiębiorstwem a indywidualnymi pracownikami.

Przedsiębiorstwo uwzględnia i łączy wymiar indywidualny, społeczny i zawodowy swoich pracowników, wychodząc na przeciw wyrażonym potrzebom poprzez informowanie, doradztwo i współpracę z lokalnymi instytucjami.  Przykładem mogą być kursy szkoleniowe organizowane przez przedsiębiorstwo i skierowano do nowo zatrudnionych kierowców, pracowników w ogólności i pozostałych kierowców. Kursy obejmują takie zagadnienia, jak zdrowa dieta; choroby przewlekłe i zapobieganie czynnikom ryzyka; zdrowy tryb życia ze specjalnym uwzględnieniem równowagi między życiem zawodowym i prywatnym. Specjalne kursy szkoleniowe dotyczące zapobiegania nadużywaniu narkotyków i alkoholu są prowadzone dla pracowników, których działalność zawodowa może stanowić ryzyko dla stron trzecich.  

W obszarze „Strategia” znajdujemy innowacyjne strategie,  które są sponsorowane i wspierane przez ścisłe kierownictwo przedsiębiorstwa. Te strategie odpowiadają na sytuacją przedsiębiorstwa poprzez tworzenie wyprzedzającej polityki i interwencji promowania zdrowia i zapobiegania zagrożeniom mających na celu poprawę warunków indywidualnych i warunków pracy pracowników. Główne cele tych strategii to: promocja zdrowia, organizacja harmonogramu, równość szans, mieszkania czynszowe (szczególnie dla słabszych grup pracowników, takich jak pracownicy migrujący lub prawnie rozdzielone osoby), zaangażowanie pracowników, zarządzanie przypadkami społecznymi w zakresie chorób, zapobieganie szkodom, innowacyjne środki przekwalifikowania zawodowego dla niezdolnych do pracy pracowników, zarządzanie płcią, wiekiem i różnicami etnicznymi oraz równowaga między życiem zawodowym i prywatnym.  

Te strategie odpowiadają na sytuacją przedsiębiorstwa poprzez tworzenie wyprzedzającej polityki i interwencji promowania zdrowia i zapobiegania zagrożeniom mających na celu poprawę warunków indywidualnych i warunków pracy pracowników. Główne cele tych strategii to: promocja zdrowia, organizacja harmonogramu, równość szans, mieszkania czynszowe (szczególnie dla słabszych grup pracowników, takich jak pracownicy migrujący lub prawnie rozdzielone osoby), zaangażowanie pracowników, zarządzanie przypadkami społecznymi w zakresie chorób, zapobieganie szkodom, innowacyjne środki przekwalifikowania zawodowego dla niezdolnych do pracy pracowników, zarządzanie płcią, wiekiem i różnicami etnicznymi oraz równowaga między życiem zawodowym i prywatnym.  

Opracowano na podstawie materiałów European Agency for Safety and Health at Work