Najnowsze badania: firmy europejskie wciąż nie wprowadzają procedur zapobiegających stresowi w pracy

Większość europejskich przedsiębiorstw wciąż nie wprowadziła procedur zarządzania stresem i innymi czynnikami ryzyka psychospołecznego w miejscu pracy, mimo że tego rodzaju czynniki stanowią coraz większe zagrożenie dla pracowników w Europie.

Obecna sytuacja została zbadana w dwóch nowych raportach Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA), w ramach których skupiono się na powodach, dla których pomimo faktu, że 79% kierowników w Europie wyraziło zaniepokojenie zjawiskiem stresu w miejscu pracy, a 40% zjawiskiem przemocy i nękania w miejscu pracy, w 74% europejskich przedsiębiorstw wciąż nie wprowadzono procedur służących rozwiązywaniu tych problemów.

Raporty opublikowano w momencie, w którym coraz większa liczba pracowników w Europie zgłasza problemy związane ze stresem, a przeprowadzone niedawno badanie opinii publicznej wykazało, że 80% pracowników w UE spodziewa się zwiększenia poziomu stresu w miejscu pracy w ciągu kolejnych pięciu lat. Problemy zdrowotne związane ze stresem i innymi czynnikami ryzyka psychospołecznego są powszechnie znane, a mimo to można odnieść wrażenie, że wiele europejskich przedsiębiorstw napotyka na trudności w skutecznym zapobieganiu ich powstawaniu.

Zgodnie z wynikami europejskiego badania przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER) zaledwie 3% przedsiębiorstw rozwiązuje kwestie związane z czynnikami ryzyka psychospołecznego w całkowicie holistyczny i systematyczny sposób, podczas gdy 12% nie stosuje żadnego z kluczowych środków zarządzania czynnikami ryzyka psychospołecznego uwzględnionych w badaniu.

W sprawozdaniach skoncentrowano się również na czynnikach zwiększających szanse przedsiębiorstw na skuteczne rozwiązanie tych problemów, w tym na możliwość zgłaszania zastrzeżeń bezpośrednio przez pracowników oraz poruszono kwestię poziomu świadomości przedsiębiorców na temat istotności tej kwestii: uznaje się, że około 50–60% wszystkich traconych obecnie dni roboczych jest związanych z czynnikami ryzyka psychospołecznego, a zgodnie z dostępnymi szacunkami koszt związany z zaburzeniami zdrowia psychicznego powstającymi wskutek oddziaływania tego rodzaju czynników w UE wynosi 240 miliardów EUR rocznie. Przedsiębiorcy, którzy zdają sobie sprawę ze ścisłego związku między czynnikami ryzyka psychospołecznego a wysokim poziomem absencji w miejscu pracy, są o wiele bardziej skłonni do podejmowania poważnych wysiłków w dziedzinie zarządzania tymi czynnikami ryzyka.

Jednocześnie w sprawozdaniach wskazano przeszkody, na które napotyka wiele przedsiębiorstw dążących do rozwiązania problemów związanych z czynnikami ryzyka psychospołecznego, takie jak brak wsparcia technicznego i odpowiednich wytycznych oraz brak zasobów.

Źródo :informacja prasowa EU OSHA

Partnerzy projektu:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Początek strony