Przykład dobrych praktyk w walce z zagrożeniami psychospołecznymi: szpital w Kopenhadze

Rigshospitalet, publiczny szpital w Kopenhadze zatrudniający ok. 8 500 pracowników, stanowi jeden  z największych zakładów pracy w Danii. Badania nt. satysfakcji z pracy przeprowadzone wśród pracowników w 2011 roku wykazały, że głównymi problemami był stres, zastraszanie oraz warunki, w jakich wykonywano prace fizyczne. Ponieważ w szpitalu pracują przedstawiciele aż pięćdziesięciu grup zawodowych, problemy i metody ich rozwiązania musiały być w dużym stopniu dostosowane do specyficznych warunków pracy każdego działu. Aby przynieść dobre efekty, działania musiały być realizowane na wszystkich poziomach.

Mimo, że na każdym oddziale działały już specjalne zespoły robocze, zreorganizowano ich pracę w taki sposób, aby umożliwić lepszą wymianę wiedzy oraz usprawnić przepływ informacji zwrotnych. Pracownicy skupieni w grupach roboczych opracowali procedury działań zapobiegających zastraszaniu, molestowaniu seksualnemu oraz stresowi, a także przygotowali specjalne przewodniki, które ułatwiały korzystanie z tych procedur. W newsletterze, rozprowadzanym poprzez szpitalny Intranet, publikowano przykłady dobrych praktyk związanych z poprawą warunków pracy na konkretnym oddziale.

Zgłoszono 20 pomysłów na poszczególnych oddziałach przyczyniających się do poprawy warunków i bezpieczeństwa  pracy.

Oto kilka przykładów takich projektów:

  • poprawienie koordynacji poszczególnych oddziałów  z Zakładem Radiologii, aby efektywniej wykorzystywać urządzenie do rezonansu magnetycznego;
  • w następstwie petycji ze strony przedstawicieli pracowników na Oddziale Położniczym podjęto działania związane z ograniczeniem nadmiernego obciążenia pracą;
  • w ambulatorium Zakładu Reumatologii podjęto działania poprawiające efektywność pracy oraz zmniejszenie stresu osób zatrudnionych przy opisywaniu przypadków chorobowych;
  • w Zakładzie Hematologii opracowano specjalne narzędzie pozwalające określić  priorytety, tak aby pielęgniarki nie musiały za każdym razem analizować i podejmować samodzielnie decyzji.

Szczególnie należy podkreślić współpracę między dyrekcją szpitala a związkami zawodowymi. To ona doprowadziła do uzyskania konkretnych rezultatów. Poprawa warunków pracy stała się priorytetem dla zarządu szpitala. Przełożony pielęgniarek podjął działania przeciwdziałające zastraszaniu.  Powołano kompetentną osobę ze stopniem doktora, która ma zapobiegać niepożądanym działaniom związanym z zastraszaniem pracowników.

Podjęte projekty przyniosły mierzalne efekty:

  • Efektywność wykorzystywania skanerów do rezonansu magnetycznego wzrosła o 15%.
  • Liczba nieopisanych przypadków w ambulatorium Zakładu Reumatologii została zredukowana z 850 przypadków do zera!
  • Schemat zarządzania priorytetami w pracy znacząco zredukował stres wśród pielęgniarek w Zakładzie Hematologii.
  • Rozpoczęcie obchodów oddziałowych o 20 minut wcześniej niż poprzednio przyczyniło się do poprawy zadowolenia z pracy wśród pracowników Oddziału Położnictwa.

Za podjęte działania Rigshospitalet został nagrodzony w roku 2013 w Europejskim Konkursie Dobrych Praktyk Europejskiej Agencji Ochrony Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy.

Źródło: https://osha.europa.eu/pl/competitions/good-practice-award_2014-2015

Partnerzy projektu:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Początek strony