Partnerzy społeczni będą wspólnie walczyć ze stresem w pracy

7 lutego 2014 roku centrale sześciu organizacji związkowych i pracodawców - NSZZ Solidarność, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Forum Związków Zawodowych, Pracodawców RP, Konfederacji Lewiatan oraz Związku Rzemiosła Polskiego - zaakceptowały i podpisały porozumienie dotyczące zwalczania stresu związanego z pracą. W minionych dniach nastąpiło zakończenie procesu formalnego zatwierdzenia porozumienia.

Według danych ZUS za 2012 rok w Polsce pracownicy z tytułu zaburzeń psychicznych spędzają łącznie ok. 14 mln dni na zwolnieniach lekarskich. – Dlatego tak ważne jest przeciwdziałanie stresowi w przedsiębiorstwach – mówi Wioletta Żukowska, ekspert Pracodawców RP.

Zjawisko stresu ma niekorzystny wpływ nie tylko na pracowników i ich zdrowie, lecz także na firmy. Składają się na to m.in. spadek wydajności oraz dezorganizacja pracy i wyższe koszty prowadzenia działalności gospodarczej związane z częstszymi absencjami pracowników. Nieobecności te średnio wynoszą ok. 17 dni i płacą za nie pracodawcy, bowiem to oni wypłacają wynagrodzenie za pierwsze 33 dni zwolnienia lekarskiego. Warto też przy okazji podkreślić, że nierzadko to właśnie stres stoi za patologią fikcyjnych zwolnień lekarskich.

Mając to wszystko na uwadze, partnerzy społeczni wspólnie podjęli działania mające na celu ograniczenie tego zjawiska. Wypracowanie katalogu dobrych praktyk dla przedsiębiorstw oraz zaleceń legislacyjnych dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, było dużym sukcesem, a także dowodem na to, że dialog pomiędzy organizacjami pracodawców a związkami zawodowymi – w imię dobra pracowników – jest możliwy.

Zdaniem organizacji pracodawców i związków zawodowych, prewencja oraz ograniczanie stresu związanego z pracą powinny znaleźć właściwe miejsce w strategiach BHP wdrażanych na poziomie przedsiębiorstwa, w szczególności przy przeprowadzaniu oceny ryzyka zawodowego. Dlatego należy rozszerzyć definicję środowiska pracy o czynniki psychospołeczne. Ponadto konieczne jest dokonanie w tym zakresie uzupełnienia i modyfikacji ramowych programów szkoleń BHP.

Partnerzy społeczni postulują rozszerzenie definicji środowiska pracy zawartej w par. 2 pkt 11 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129, poz. 844 z późn. zm.), która powinna obejmować czynniki psychospołeczne.

Partnerzy społeczni zwrócą się do ministra pracy o zmianę programu szkoleń bhp, który powinien zawierać tematykę zagrożeń związanych ze stresem w pracy. Tym samym należy dokonać uzupełnienia i modyfikacji ramowych programów szkoleń bhp określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia ministra gospodarki i pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).

Zalecenia mają także formę katalogu dobrych praktyk, przygotowanego przy współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy. Oto one:

 • definiowanie stresu, opracowanie katalogu czynników i działań niepożądanych,
 • działania prewencyjne ze strony pracodawcy,
 • opracowanie procedury składania skargi,
 • utworzenie komisji do rozpatrywania skarg pracowników,
 • kodeks etyczny,
 • odpowiedni dobór pracowników na poszczególne stanowiska, prowadzenie trafnej rekrutacji,
 • usprawnienie komunikacji,
 • jasne procedury, jednoznaczne cele,
 • pozytywne relacje w firmie, wsparcie społeczne,
 • uczestniczenie pracowników w podejmowaniu decyzji,
 • umożliwianie współzależności pomiędzy pracownikami,
 • różnorodność pracowników,
 • dbałość o autonomię pracowników,
 • indywidualne traktowanie pracowników.

Partnerzy społeczni chcą również powołać stały zespół ds. zagrożeń psychospołecznych, aby wspólnie prowdzić skoordynowane działania związane ze stresem w miejscach pracy.

Opracowano na podstawie informacji prasowej Pracodawców RP http://www.pracodawcyrp.pl/stanowiska/art,5769,partnerzy-spoleczni-beda-wspolnie-walczyc-ze-zjawiskiem-stresu.html

http://www.gazetaprawna.pl

Partnerzy projektu:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Początek strony