Dobre samopoczucie w miejscu pracy: tworzenie pozytywnego środowiska pracy – raport EU-OSHA

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy opublikowała ponad stustronicowy raport pt. „Dobre samopoczucie w miejscu pracy: tworzenie pozytywnego środowiska pracy.” Raport ten został opracowany m.in. na podstawie analizy odpowiedzi na pytania ankiety przeprowadzonej w 30 krajach. Przedstawia koncepcję dobrego samopoczucia w pracy w UE oraz podaje przykłady dobrych praktyk z kilku europejskich korporacji.

Jak podkreślają autorzy raportu, dobre samopoczucie w pracy ma dużą wartość nie tylko dla jakości życia pracownika, ale także dla rozwoju gospodarczego. Znaczenie dobrego samopoczucia staje się w Europie coraz bardziej dostrzegane. Nie ma ono jednak jednej ustalonej definicji.

Poprawę samopoczucia w pracy można osiągnąć na wiele różnych sposobów. Studia przypadków cytowanych w raporcie pokazują, że każde z tych rozwiązań posiada unikalny i specyficzny kontekst. Nie jest możliwe jedno standardowe podejście, przede wszystkim dlatego, że każda organizacja jest inna i posiada własne, szczególne wymagania. Inaczej jest także w organizacjach rozumiana definicja „dobrego samopoczucia w pracy”.

Raport wskazuje aż 11 różnych terminów opisujących „dobre samopoczucie w pracy”. Pojęcie to używane jest zarówno indywidualnie, jako samopoczucie fizyczne i psychiczne, ale także w kontekście warunków psychospołecznych i środowiska pracy.

Case-study firmy Ferrari pokazuje podejście holistyczne, w którym dobre samopoczucie pracownika jest postrzegane jako nieodłączny składnik wyników biznesowych firmy. Firma przeprojektowała istniejące i zrealizowała nowe udogodnienia, aby stworzyć nie tylko przyjemne środowisko pracy, ale również bezpieczne i ekologiczne. Zapewniono pracownikom miejsca pracy z naturalnym oświetleniem i wentylacją, ulokowano w centralnym miejscu restaurację  oraz "Piazza", czyli miejsce dla towarzyskich spotkań. Oprócz tych ulepszeń firma zainwestowała również w szkolenia z zakresu bezpieczeństwa, zdrowia oraz samorozwoju.

Z kolei Heiligenfeld hospitals wykazuje inne podejście do poprawy samopoczucia w pracy, koncentrując się na tworzeniu "kultury uważności" - troski i szacunku. Nadrzędnym celem jest poprawa stanu zdrowia pracowników, przy czym rozumie się je w szerokim aspekcie fizycznego, psychicznego i duchowego samopoczucia. Różnego rodzaju działania promują wszystkie te trzy aspekty zdrowia. Są to np. szkolenia, kursy i warsztaty obejmujące właściwe odżywianie i zarządzania stresem, a także rozwój umiejętności społecznych pracowników, przydatnych zarówno w pracy, jak i poza szpitalem.

Rodda’s creamery stanowi kolejny przykład organizacji, która mocno kładzie nacisk na samopoczucie pracownika. Firma deklaruje, że pracownik stanowi centralną część biznesowego sukcesu. Odpowiedzialność za samopoczucie pracownika spoczywa także na pracodawcy. Firma opracowała wiele różnych inicjatyw mających na celu poprawę samopoczucia pracowników, np. program fitness, dobre odżywianie, świeże owoce, specjalne programy pomagające rzucić palenie, zbadać i poprawić stan zdrowia itp.

Streszczenie raportu: https://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/e-fact-76-wellbeing-at-work/view

Raport w języku angielskim: https://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/e-fact-76-wellbeing-at-work

Partnerzy projektu:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Początek strony